Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

 

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a coinakademia.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.

Szolgáltató Molnár Gergely Dávid, egyéni vállalkozó (adószám: 60305923-1-42,  e-mail címe: david@coinakademia.hu).

Résztvevő lehet bárki, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A weboldalról történő vásárlás esetén szükség van személyes adatok megadására. A honlapon folytatott adatkezelés célja a Résztvevők azonosítása, nyilvántartása, a szolgáltatás teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a Résztvevői szokások elemzése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

A Résztvevő kötelezően megadja nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét és számla igény esetén számlázási adatait, amelyek a megrendeléshez nélkülözhetetlen adatok. A Résztvevő által megadott adatok egyikét sem láthatja más Résztvevő.

A Résztvevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. A Résztvevőnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A Résztvevő tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi – azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja.

Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

Amennyiben a Résztvevő ehhez a vásárlás során hozzájárult, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Résztvevőnek a megadott e-mail címére  a vásárlással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet vagy reklámot küldjön. Amennyiben a Résztvevő adatai törlését e-mailben kéri, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli.

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a Résztvevő számítógépének IP-címét a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a résztvevő számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Résztvevő nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

A Résztvevők adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A Szolgáltató törekszik a Résztvevőkkel való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

A Szolgáltató a Résztvevők magatartásáért felelősséget nem vállal.

A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti a Szolgáltató vásárlásból adódó felelősségét, mert az polgári jogon, fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokon alapul.

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató szolgáltatását igénybe véve a kereskedelmi oldalon keresztül vásárol, polgári jogi jogviszony jön létre. Ebben az esetben az adatok kezelésére a polgári jog szabályai – így különösen a szavatosságra, az igények érvényesítésére vonatkozó szabályok – is irányadók.

A Résztvevő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról idóben írásos értesítést küld.

Amennyiben kérdése van a Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írja meg az david@coinakademia.hu e-mail címre!